PARA NITRO CHLOROBENZENE (PNCB)

Basic information Safety Related Supplier

PARA NITRO CHLOROBENZENE (PNCB) Basic information

Product Name:
PARA NITRO CHLOROBENZENE (PNCB)
MW:
0
Mol File:
Mol File
More
Less

PARA NITRO CHLOROBENZENE (PNCB)SupplierMore

JinJinLe Chemical
Tel:
021-10106090-
Email:
jinjinlechem@163.com
Basic information Safety Related Supplier