5-AMINO-4,6-DICHLORO-2-METHYLPYRIDINE

Basic information Safety Related Supplier

5-AMINO-4,6-DICHLORO-2-METHYLPYRIDINE Basic information

Product Name:
5-AMINO-4,6-DICHLORO-2-METHYLPYRIDINE
MF:
C6H6Cl2N2
MW:
177.03124
Mol File:
Mol File
More
Less

5-AMINO-4,6-DICHLORO-2-METHYLPYRIDINESupplierMore

Basic information Safety Related Supplier