1-(4-Methylphenyl)amino-2,4-dinitronaphthalene

Basic information Safety Related Supplier

1-(4-Methylphenyl)amino-2,4-dinitronaphthalene Basic information

Product Name:
1-(4-Methylphenyl)amino-2,4-dinitronaphthalene
MW:
0
Mol File:
Mol File
More
Less

1-(4-Methylphenyl)amino-2,4-dinitronaphthalene()Related Product Information

More
Less

1-(4-Methylphenyl)amino-2,4-dinitronaphthaleneSupplierMore

Basic information Safety Related Supplier