3-(ETHENYLPHENYL)METHOXY-1,2-PROPANEDIOL

Basic information Safety Related Supplier

3-(ETHENYLPHENYL)METHOXY-1,2-PROPANEDIOL Basic information

Product Name:
3-(ETHENYLPHENYL)METHOXY-1,2-PROPANEDIOL
MF:
C12H16O3
MW:
208.25364
Mol File:
Mol File
More
Less

3-(ETHENYLPHENYL)METHOXY-1,2-PROPANEDIOLSupplierMore

PARAGOS
Tel:
+49 (69) 4109 2191
Email:
info@paragos.com
Basic information Safety Related Supplier